فعالیت: جهت آموزش این مهارتها از روشهای رفتاری Modeling و Role playing استفاده می شود در جلسه چهارم کودک هدف تشویق می شود که با دو کودک کمک درمانگر در مورد مسائل شخصی (مثل علایق برنامه ریزیها، دروس مدرسه و …) و یا مسائل کلی (مثل برنامه ریزی های ورزشی و …) وارد بحث شود و در ضمن این مباحث مهارت های ارتباطی را تمرین می کند.

این مهارتها که از جمله مهارت های بنیادین در برقراری ارتباط و حل مسائل اجتماعی محسوب می شوند عبارتند از:

1- به فردی که صحبت می کند، نگاه کن.

2- در مورد آنچه می گوید فکر کن.

پرسیدن سؤال

1- به صحبتهای فرد دیگر گوش کن، به کاری که انجام می دهد نگاه کن (مثلاً به بازی کردن بچه های دیگر یا نقاشی کردن آنها).

2- منتظر زمان مناسب برای سؤال کردن بمان (یعنی وقتی که فرد صحبتش را قطع می کند، یا زمانی که صحبت تو مزاحم کار او نباشد).

3- در مورد آنچه می کند سؤال کن

4- سعی کن سؤالاتی را بپرسی که پاسخهای کوتاه داشته باشد (یک کلمه ای).

5- به طور غیر کلامی به صحبت فرد دیگر توجه کن یعنی به او نگاه کن و حرکات اضافی و گیج کننده را به حداقل برسان.

مورد تحسین قرار گرفتن

1- اگر کسی از کاری که انجام داده ای تعریف کرد، بگو خیلی ممنون.

2- ببین دوست داری حرف دیگری بزنی؟ (مثلاً من خوشحالم که از نقاشی من خوشت آمده است، چند روز روی آن کار کردم).

3- در مورد کاری که انجام داده ای بدگویی نکن (خیلی عالی نیست، چیز مهمی نیست).

تعارف کردن

1- توجه کن که آیا دوستت در یک مورد خاص کار فوق العاده ای انجام داده است یا به سختی تلاش می کند.

2- از کار یا توانایی خاص دوستت تعریف کن و به او بفهمان که متوجه اهمیت کارش شده ای (مثلاً من نقاشی را که تو کشیده ای دوست دارم، یا چه توپ قشنگی گرفته ای و یا… چه شعر قشنگی خواندی و…)

3- دقت کن که تعارفاتت اغراق آمیز و از سر چابلوسی نباشد، بلکه طرف مخاطبت بفهمد که تو از سر مهر و صداقت حرف می زنی.