ارتباط میان نظریه ها

 

تفاوتهای عمده ای میان دیدگاه های فروید، مید و پیاژه وجود دارند، با وجود این شاید بتوان با استفاده از همه آنها تصویری از رشد کودک ارائه کرد.
 

هر سه نویسنده و محقق می پذیرند که تقریباً در سراسر دو سال نخست زندگی، پیش از تسطل یافتن به مهارتهای پیشرفته زبانی، بیشتر یادگیری کودک ناآگاهانه است چونکه او هنوز هیچ گونه آگاهی از خود ندارد.
 

روی هم رفته، این نظریه ها در مورد اینکه چگونه انسانها تبدیل به موجوداتی اجتماعی می شوند، مسائل زیادی را توضیح می دهند. که البته بر اجتماعی شدن در دوران کودکی متمرکز شده اند، می توان گفت هیچ یک از این نویسندگان تبیینی از زمینه های اجتماعی ای که اجتماعی شدن در آن رخ می دهد ارائه نکرده اند.
 


عوامل اجتماعی شدن

 

منظور از عوامل اجتماعی شدن، گروه ها یا زمینه های اجتماعی که فرایندهای مهم اجتماعی شدن در درون آنها رح می دهد، می باشد. در همه جوامع و فرهنگها، عامل اصلی اجتماعی شدن کودک، خانواده است. که در مراحل بعدی زندگی انسانها، عوامل بسیاری نقش پیدا می کنند، عواملی همچون: گروه همالان، مدرسه، رسانه ها و …
 

در گذشته اجتماع محلی دارای نقش مهمی بود، اما اگرچه این اجتماعی معمولاً در جوامع امروزی خیلی کمتر از دیگر انواع نظم اجتماعی بر اجتماعی دشن تأثیر می گذارد، اما کاملاً بی تأثیر نگردیده است.
 


دوره زندگی

 

در یک نگاه به نظر می رسد مراحل گوناگونی که افراد در طول زندگیشان از آ« می گذرند از نظر زیست شناختی ثابت است – از کودکی به بزرگسالی و سرانجام به مرگ – اما مسئله بسیار پیچیده تر از این است. مراحل مختلف دوره زندگی انسان علاوه بر ماهیت زیست شناختی، ماهیت اجتماعی دارند. این مراحل از عواملی همچون تفاوتهای فرهنگی، شرایط مادی و … تأثیر می پذیرند. به عنوان مثال در جوامع غربی معمولاً مرگ در رابطه با پیری تصور می شود، اما در جوامع سنتی سن مرگ و میر کمتر می باشد و عواملی از این دست.
 

در واقع می توان دور زندگی انسانها را به چند دسته کی تقسیم نمود:
 

کودکی، نوجوانی، بزرگسالی و پیری.
 

انسانها از هنگام تولد خود در اجتماع وارد می شوند تا مرگ، باید دوران و شرایط مختلفی را پشت سر بگذارند و این عوامل هستند که وجود یک انسان را که می توان از آن به عنوان شخصیت یاد کرد تشکیل می دهند. آموزش ها و تجربه هایی را که افراد کسب می کنند. همه در زندگی او موثر می باشند. که مهمترین دوران همان گونه که یاد شد دوران کوددکی می باشد، زیرا که این دوره، افراد بالاترین ظرفیت پذیرش آموزش از اجتماع را دارند.
 

البته لازم به ذکر است که دوران کودکی انسانها به حدی دارای پیچیدگی ست که نمی توان به تحقیق ها و مطالعه هایی در این حد بسنده نمود و برای درک درون زیبا و پیچیده کودکان سالها آزمایش و مطالعه انجام داد که شاید به راهی هرچند کوتاه و کم عرض رسید.
 

در این بحث سعی نمودم که به اختصار به دوران مختلف کودکی بپردازیم و سه نظریه مهم را که در تشکیل فردی به عنوان یک بزرگسال دارای اهمیت می باشد مطرح نمودم امید است که توانسته باشم به راهی برای مطالعات بعدی خود دست یافته باشم.