فعالیت

کودک هدف نقش یک پادشاه پیروز را بازی می کند. دو کودک دیگر (کمک درمانگر) و در صورت تمایل و درخواست کودک هدف، خود درمانگر نقش افراد زیردست وی را ایفا می کنند و با هماهنگی قبلی در مقابل خواست ها و دستورات «پادشاه» مقاومت کرده و با وی مخالفت می کنند.

 

 

هدف

هدف از تکرار نمایش پادشاه پیروز این است که میزان تأثیر آموزش حل مسأله بین فردی و پیش نیازهای آن (شناسایی احساسات اصلی، آموزش مهارتهای ارتباطی) بر نوع راهکارهای مورد استفاده کودک (راهکارهای عاطفی – رفتاری – شناختی) مورد ارزیابی قرار بگیرد.

فعالیت: در این جلسه هدف از آموزش های ارائه شده به کودکان برای آنها به این شرح خلاصه می شود: شما خوب می دانید که هر فردی در روابط خود با پدر و مادر و خواهر و برادر و دوستان و فامیل با مشکلات مختلفی مواجه است. خیلی از ما آدمها بدون اینکه بخواهیم در مورد همدیگر مرتکب اشتباه می شویم. ما سعی کردیم تمرین کنیم از راهها و روشهایی استفاده کنیم که این اشتباهات ما را به حداقل برساند و باعث شود ما روابط بهتری با اطرافیان خود داشته، دوستان بهتر و بیشتری بدست آورده و از روابط خود تا حد امکان لذت ببریم و کمتر با مشکل مواجه شویم.

سپس از کودکان خواسته می شود مراحل حل مسأله را مجدداً مرور کنند و اگر سؤال یا ابهامی دارند مطرح کنند (کادسون و اسکفر،1999).

پس از اجرای جلسات درمانی، بار دیگر چک لیست پرخاشگری روی آزمودنی های گروه کنترل و آزمایشی توسط همان مربیان تکمیل شد