تعریف بازی :به هرگونه فعالیت جسمی یاذهنی هدفداری که به صورت فردی یاگروهی انجام پذیردوموجب کسب لذت واقناع نیازهای کودک شودبازی می گویند.بازی بهترین وموثرترین وسیله  برای پرورش وشکوفایی تدریجی استعدادهای طفل دردوران کودکی است .کودکان برای انجام بازیها هیچ هدف ومنظوری جزسرگرمی وتفریح ندارندولی مربی بایدمنظوروهدف معینی داشته باشدکه دراین مقاله به آنها اشاره شده ،بازیهای مختلف علاوه برتربیت بدنی ،آثارتربیتی بسیاری دارندکه به تعدادی ازآنها  اشاره شده است .

 

بازیها جنبه های مفیذی ازقبیل جنبه (جسمی -ذهنی وروانی -عاطفی )دارندکه برای هریک توضیحی داده شده ،می توان گفت که بازی بهترین شکل فعالیت طبیعی هرکودک محسوب می شودودرزندگی کودک اهمیتی ویژه دارد.بازی برای هرکودک درحال رشدازارزشهای مختلفی برخورداراست .بازی کاربردی مهم وسازنده درجنبه سازندگی اخلاقی واصلاح نابسامانیها ورفتاری داردواثرآن دررشدانسان به حدی است که بسیاری ازکارهای بزرگسالی درواقع انعکساسی ازآموخته های ضمن بازی دوران خردسالی است .

 

یکی ازراههای پرورش شخصیت کودکان ،شرکت بزرگسالان دربازی آنها است .باهم بازی شدن با کودکان ،می توانیم دنیا راازدریچه وزاویه ای که اومی بیند،ببینیم ودرک کنیم وبدین ترتیب با کودک همدلی کنیم .

كودكان گل هاي بوستان ما ، آينده سـازان جامعة بشري و اميد جهانيـان اند كـودكان سرمايه ها و ذخاير گرانبهاي هر ملتي هستند عزت ،افتخار و سربلندي هر ملت به كيفيت  رشد و بالندگي كودكان آن سرزمين بستگي دارد

 

امروزه روان شناسان اعتقاد دارند كه براي رسيدن به مراحل بالاتر ، بايد پايه هاي اولية رشد را جدي گرفت چرا كه اگر مراحل نخستين رشد به خوبي پيموده نشود قرار گرفتن در مراحل بعدي فرد را با اختلالاتي رو به رو خواهد ساخت .

 

شناخت ما از كودكان و نيازهايشان هر اندازه  بيشتر و عميق تر باشد ، ارتباط ما با آنان آسان تر ، مطلوب تر و پايدارتر خواهد بود شناخت زمينه هاي بازدارنده يا تسهيل كنندة رشـد و بالندگي كـودكان ، شناخت روش هاي اصـولي و صحيح دستيابـي به عزت و افتخار است بازي مهم ترين عامل تسهيل كنندة رشد و بالندگي در صحنة حيات كودك  و اسباب بازي ، ابرازي است فراخوان كودك به اين پهنه از گلستان حيات ، بازي براي كودك همانند هـوايي تنفس مي كنـد لازم و ضرورت است بازي براي كـودك يعنـي زندگــي .

 

بازي تن و روان كودك را واكسينه مي كند و مسووليت هاي اجتماعي و اقتصادي را كه در آينده بايد بدوش كشـد به او مي آموزد بازي دنيـاي كودكان است . با دنياي كودكان بازي نكنيد

تعريف بازي :

 

به هر گونه فعاليت جسمي يا ذهني هدفداري كه به صورت فردي يا گروهي انجام پذيرد و موجب كسب لذت و اقناع نيازهاي كودك شود بازي مي گويند

 

بازيها

 

بازي، بهترين و مؤثرترين وسيله براي پرورش و شكوفايي تدريجي استعدادهاي طفل در دوران كودكي است . كودك معمولاً بازي را از اولين سنين كودكي شروع مي كند و به تدريج كه سن او بالا مي رود، نوع بازيها و اسباب بازيهاي او تفاوت پيدا مي كند . كودك در سنين اوليه معمولاً تنها بازي مي كند و اسباب بازيهاي مختلفي او را سرگرم مي سازد. شركت پدر و مادر و يا ساير بزرگترها در بازيهاي وي برايش مطبوع و سرگرم كننده است ولي بتدريج ميل به بازي كردن با ساير كودكان هم سن خود در او بيدار مي شود و او نوع بازيهاي خود را تغيير مي دهد و از اين زمان است كه روح اجتماعي بودن در او بيدار مي شود . ميل به بازي در دو و يا سه سالگي، ناشي از رضايت خاطري است كه طفل در به كارانداختن استعدادهاي رو به تكامل خود دارد. طبعاً هر چه او بزرگتر مي شود ، مهارتهاي او نيز كاملتر مي شود و زماني مي رسد كه تنها دويدن يا انجام كارهاي ساده او را خشنود و راضي نمي كند و ميل دارد با كودكان ديگر بدود و از آنها جلو بيفتد و در حقيقت ميل برتري بر ديگران يا برتري جويي در او بيدار مي شود و همين حس است كه بايد مورد استفاده مربيان واقع شود و كودك را به تلاش و كوشش براي پيشرفت و كسب موفقيت بيشتر ترغيب كنند.

 

 

هدف و منظور از انجام بازي:

 

كودكان براي انجام بازيها هيچ هدف و منظوري جز سرگرمي و تفريح ندارند، ولي مربي در انجام هر بازي كه براي آنان ترتيب مي دهد بايد منظور و هدف معيني داشته باشد و در تمام بازي آن هدف را تعقيب كند، در بازيهايي كه انجام مي شود بايد يك يا چند هدف از هدفهاي زير مورد توجه شما قرار گيرد.

 

 

  1. ايجاد نشاط و شادماني در كودكان و سرگرم ساختن آنها

 

  1. تقويت عضلات و اندامهاي بدن

 

  1. تقويت حواس پنجگانه

 

  1. تقويت فكر و هوش و حافظه

 

  1. آشنا ساختن كودكان به فوايد همكاري و تشريك مساعي

 

  1. عادت دادن كودكان به نظم و تربيت و اطلاعات از مقررات

 

  1. ايجاد روح مبارزه و رقابت سالم در افراد